สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
admin สพป.เชียงราย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
151
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอเวียงชัย
 3. อำเภอเชียงของ
 4. อำเภอเทิง
 5. อำเภอพาน
 6. อำเภอป่าแดด
 7. อำเภอแม่จัน
 8. อำเภอเชียงแสน
 9. อำเภอแม่สาย
 10. อำเภอแม่สรวย
 11. อำเภอเวียงป่าเป้า
 12. อำเภอพญาเม็งราย
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอขุนตาล
 15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 16. อำเภอแม่ลาว
 17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 18. อำเภอดอยหลวง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 77.15%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


10.90%
จำนวนนักเรียน  1,807 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  65 3.60
เตี้ย  53 2.93
เริ่มอ้วน+อ้วน  42 2.32
ผอม+เตี้ย  23 1.27
อ้วน+เตี้ย  14 0.77
ไม่มีภาวะ  1,610 ร้อยละ 89.10


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สมทรง ไชยยะ
บ้านท่ามะโอ
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 2
แสงเดือน เถนนิยม
เวียงห้าววิทยา
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 3
บุรัชกร อินทะมูล
บ้านลังกา
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 4
นงลักษณ์ ศรีใหม่
บ้านห้วยหญ้าไซ
เข้าระบบ 112 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net