สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
admin สพป.เชียงราย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
151
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.39%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สมทรง ไชยยะ
บ้านท่ามะโอ
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 2
แสงเดือน เถนนิยม
เวียงห้าววิทยา
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 3
นงลักษณ์ ศรีใหม่
บ้านห้วยหญ้าไซ
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 4
บุรัชกร อินทะมูล
บ้านลังกา
เข้าระบบ 110 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net