มาลิณี ดิสกุล
admin สพป.เชียงราย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
104
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอเวียงชัย
 3. อำเภอเชียงของ
 4. อำเภอเทิง
 5. อำเภอพาน
 6. อำเภอป่าแดด
 7. อำเภอแม่จัน
 8. อำเภอเชียงแสน
 9. อำเภอแม่สาย
 10. อำเภอแม่สรวย
 11. อำเภอเวียงป่าเป้า
 12. อำเภอพญาเม็งราย
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอขุนตาล
 15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 16. อำเภอแม่ลาว
 17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 18. อำเภอดอยหลวง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เชียงราย เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


26.82%
จำนวนนักเรียน  3,508 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  292 8.32
เตี้ย  116 3.31
เริ่มอ้วน+อ้วน  375 10.69
ผอม+เตี้ย  98 2.79
อ้วน+เตี้ย  60 1.71
ไม่มีภาวะ  2,567 ร้อยละ 73.18


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
นิตยา มณีคำ
บ้านแม่กรณ์
เข้าระบบ 255 ครั้ง
อันดับ 2
ขวัญจิตร ศรีวิชัย
บ้านห้วยแม่ซ้าย
เข้าระบบ 229 ครั้ง
อันดับ 3
กิ่งกาญจน์ ประสม
บ้านจะคือ
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 4
สาธิตา สันป่าแก้ว
บ้านหัวดอย
เข้าระบบ 172 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net