มาลิณี ดิสกุล
admin สพป.เชียงราย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
104
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 49.52%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กิ่งกาญจน์ ประสม
บ้านจะคือ
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 2
ขวัญจิตร ศรีวิชัย
บ้านห้วยแม่ซ้าย
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 3
สาธิตา สันป่าแก้ว
บ้านหัวดอย
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 4
ดรรชกร กันทะหล้า
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม
เข้าระบบ 134 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net