ณัฐพร ดอกแก้ว
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 6
 
จำนวนโรงเรียน
100
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอแม่ริม
 8. อำเภอสะเมิง
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.75%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


17.03%
จำนวนนักเรียน  411 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  22 5.35
เตี้ย  14 3.41
เริ่มอ้วน+อ้วน  24 5.84
ผอม+เตี้ย  7 1.70
อ้วน+เตี้ย  3 0.73
ไม่มีภาวะ  341 ร้อยละ 82.97


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
มยุรี เกษตรกุลทรัพย์
บ้านปางอุ๋ง
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 2
จีรารัตน์ ยิ่งสินสุวัฒน์
บ้านแม่แดดน้อย สาขาด
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 3
ขนิษฐา ใจกล้า
บ้านจันทร์
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 4
ศรัณย์รักษ์ สันติอรุโณทัย
บ้านขุนแตะ
เข้าระบบ 76 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net