ณัฐพร ดอกแก้ว
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 6
 
จำนวนโรงเรียน
99
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.34%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มยุรี เกษตรกุลทรัพย์
บ้านปางอุ๋ง
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 2
ขนิษฐา ใจกล้า
บ้านจันทร์
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 3
ศรัณย์รักษ์ สันติอรุโณทัย
บ้านขุนแตะ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 4
ณิชากมล ท้าวฟู
บ้านพุย
เข้าระบบ 69 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net