นฤมล จันทร์เขียว
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 
จำนวนโรงเรียน
99
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.02%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นางสาวรัฐญา สกุลไพรล้ำเลิศ
บ้านแม่ลานหลวง
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 2
สุภาพร กาดใจเข็ม
บ้านแปลง 5
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 3
วัลภา สุมนจันทร์
บ้านตุงลอย
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 4
วิลาวรรณ พรหมบุตร
บ้านขุน
เข้าระบบ 45 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net