ชฎาพร ปราโมทย์
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
88
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอแม่ริม
 8. อำเภอสะเมิง
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.98%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.67%
จำนวนนักเรียน  1,218 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  61 5.01
เตี้ย  37 3.04
เริ่มอ้วน+อ้วน  84 6.90
ผอม+เตี้ย  52 4.27
อ้วน+เตี้ย  30 2.46
ไม่มีภาวะ  954 ร้อยละ 78.33


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
พิศิษฐ์ เสวิกา
วัดทุ่งศาลา
เข้าระบบ 267 ครั้ง
อันดับ 2
อัญชัญ เลพิมาย
วัดเวฬุวัน
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 3
สุพิชา ไชยแสน
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุน
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 4
พรพิมล บุญสูง
วัดประชาเกษม
เข้าระบบ 117 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net