admin สพป.เชียงใหม่ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
86
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอแม่ริม
 8. อำเภอสะเมิง
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

0 results
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net