นารากร สินธุศรี
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
154
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 33.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จิราภรณ์ มะโนวงษ์
บ้านปางเฟือง
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 2
สุภัชญา กาติ๊บ
บ้านแม่แมะ
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 3
ชนิตา นันตากาศ
บ้านโละ
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
นริศรา พรมเทศ
บ้านเมืองคอง
เข้าระบบ 85 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net