admin สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
86
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอแม่ริม
 8. อำเภอสะเมิง
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 36.05%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


29.64%
จำนวนนักเรียน  10,927 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  599 5.48
เตี้ย  431 3.94
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,429 13.08
ผอม+เตี้ย  338 3.09
อ้วน+เตี้ย  442 4.05
ไม่มีภาวะ  7,688 ร้อยละ 70.36


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net