admin สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
188
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
 2. อำเภอบ้านเขว้า
 3. อำเภอคอนสวรรค์
 4. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 5. อำเภอหนองบัวแดง
 6. อำเภอจัตุรัส
 7. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 8. อำเภอหนองบัวระเหว
 9. อำเภอเทพสถิต
 10. อำเภอภูเขียว
 11. อำเภอบ้านแท่น
 12. อำเภอแก้งคร้อ
 13. อำเภอคอนสาร
 14. อำเภอภักดีชุมพล
 15. อำเภอเนินสง่า
 16. อำเภอซับใหญ่


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 39.63%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


23.28%
จำนวนนักเรียน  17,965 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  966 5.38
เตี้ย  565 3.15
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,935 10.77
ผอม+เตี้ย  297 1.65
อ้วน+เตี้ย  419 2.33
ไม่มีภาวะ  13,783 ร้อยละ 76.72


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net