ลีลาวดี โพธิ์ทอง
admin สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
188
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.53%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ดวงเนตร ชนะชัย
บ้านท่ากูบ
เข้าระบบ 258 ครั้ง
อันดับ 2
สุจิตรา ก้อนเงิน
บ้านไร่พัฒนา
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
ปรมาภรณ์ ไชยโย
โป่งขุนเพชร
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 4
สุทธิชา เจริญไชย
บ้านหนองฉิม(สิงห์จัน
เข้าระบบ 89 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net