วนิดา เลาห์ประเสริฐ
admin สพป.ชุมพร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
119
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองชุมพร
 2. อำเภอท่าแซะ
 3. อำเภอปะทิว
 4. อำเภอหลังสวน
 5. อำเภอละแม
 6. อำเภอพะโต๊ะ
 7. อำเภอสวี
 8. อำเภอทุ่งตะโก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ชุมพร เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


23.16%
จำนวนนักเรียน  19,473 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  842 4.32
เตี้ย  504 2.59
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,377 12.21
ผอม+เตี้ย  406 2.08
อ้วน+เตี้ย  381 1.96
ไม่มีภาวะ  14,963 ร้อยละ 76.84


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ปาจรีย์ ขวัญพะงุ้น
บ้านทุ่งเขาสะบ้า
เข้าระบบ 207 ครั้ง
อันดับ 2
อุมาพร จินาก้วน
บ้านห้วยใหญ่
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 3
ทิวาพร เกษมวราภรณ์
พัฒนศึกษา
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 4
วิบูลย์ศิริ ศรีผ่อง
บ้านในเหมือง
เข้าระบบ 141 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net