จันทนา ทันประจำสินธุ์
admin สพป.ชุมพร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
111
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ธัญญาพร หยีปอง
บ้านหินแก้ว
เข้าระบบ 171 ครั้ง
อันดับ 2
จันทร์ทิพย์ จันทรประภาศ
วัดหาดทรายแก้ว
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 3
ธีรพล โชติธรรมสุธี
บ้านหาดหงส์
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 4
รุ่งฤดี พลวัชรินทร์
บ้านบึงลัด
เข้าระบบ 100 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net