จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
admin สพป.ชลบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
112
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 39.51%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ลออทิพย์ สนธิอัชชรา
บ้านแปลงกระถิน
เข้าระบบ 397 ครั้ง
อันดับ 2
ศิวัช วนาวรรณ์
บ้านบางหัก
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 3
ธัญลักษณ์ ศรีเกษม
ชุมชนวัดโบสถ์
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 4
จันจิรา ฟองฤทธิ์
บ้านคลองปริง
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net