admin สพป.จันทบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
82
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองจันทบุรี
 2. อำเภอขลุง
 3. อำเภอท่าใหม่
 4. อำเภอโป่งน้ำร้อน
 5. อำเภอมะขาม
 6. อำเภอแหลมสิงห์
 7. อำเภอสอยดาว
 8. อำเภอแก่งหางแมว
 9. อำเภอนายายอาม
 10. อำเภอเขาคิชฌกูฏ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.41%
จำนวนนักเรียน  16,564 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  973 5.87
เตี้ย  468 2.83
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,714 10.35
ผอม+เตี้ย  263 1.59
อ้วน+เตี้ย  128 0.77
ไม่มีภาวะ  13,018 ร้อยละ 78.59


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net