กฤษณา วงษ์ทรงยศ
admin สพป.ขอนแก่น เขต 5
 
จำนวนโรงเรียน
255
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุกัญญา สิทธิ์น้อย
โนนอุดมสะอาดวิทยา
เข้าระบบ 181 ครั้ง
อันดับ 2
ศุจิมนัส ปาจรียานนท์
บ้านโสกรังกุดบัววังท
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 3
สงกรานต์ ขุนนนท์
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามั
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
จุรินทร์ ธนะภูมิชัย
บ้านนาชุมแสง
เข้าระบบ 92 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net