admin สพป.ขอนแก่น เขต 5
 
จำนวนโรงเรียน
255
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภอบ้านฝาง
 3. อำเภอพระยืน
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอชุมแพ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอน้ำพอง
 8. อำเภออุบลรัตน์
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอบ้านไผ่
 11. อำเภอเปือยน้อย
 12. อำเภอพล
 13. อำเภอแวงใหญ่
 14. อำเภอแวงน้อย
 15. อำเภอหนองสองห้อง
 16. อำเภอภูเวียง
 17. อำเภอมัญจาคีรี
 18. อำเภอชนบท
 19. อำเภอเขาสวนกวาง
 20. อำเภอภูผาม่าน
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 23. อำเภอหนองนาคำ
 24. อำเภอบ้านแฮด
 25. อำเภอโนนศิลา
 26. อำเภอเวียงเก่า


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

0 results
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net