สุพิชฌาย์ เสาระโส
admin สพป.ขอนแก่น เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
175
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.57%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิชนันท์ ชินาธิปชานนท์
บ้านห้วยยาง
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 2
ช่อเอื้อง ทิพย์มงคล
บ้านหลุบเลา
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 3
ละเอียด จันโท
บ้านหัวนาคำ
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 4
วราภรณ์ โพธิรส
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โค
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net