วชิรวิทย์ นาราษฎร์
admin สพป.ขอนแก่น เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
186
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 72.42%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 14.81%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อมรรัตน์ บัวบรรเทา
บ้านโสกนกเต็น
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 2
ศศิธร พรหมภักดี
โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 3
บังอร แปน้อย
บ้านวังยาวสามัคคี
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 4
เนาวรัตน์ ตุ้ยศักดิ์ดา
บ้านหนองสองห้อง
เข้าระบบ 49 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net