นิรมล เสมอหน้า
admin สพป.ขอนแก่น เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
207
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 30.19%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อุไรลักษณ์ จิตแสง
บ้านหนองผือกอบง
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 2
นฤมล เวียงวงษ์
ชุมชนโนนแสนสุข
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 3
เสาวภาวลัย แสงกล้า
บ้านป่างิ้วหนองฮี
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 4
ชุติกา เวียงสิมมา
บ้านท่าม่วง
เข้าระบบ 69 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net