admin สพป.ขอนแก่น เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
208
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภอบ้านฝาง
 3. อำเภอพระยืน
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอชุมแพ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอน้ำพอง
 8. อำเภออุบลรัตน์
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอบ้านไผ่
 11. อำเภอเปือยน้อย
 12. อำเภอพล
 13. อำเภอแวงใหญ่
 14. อำเภอแวงน้อย
 15. อำเภอหนองสองห้อง
 16. อำเภอภูเวียง
 17. อำเภอมัญจาคีรี
 18. อำเภอชนบท
 19. อำเภอเขาสวนกวาง
 20. อำเภอภูผาม่าน
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 23. อำเภอหนองนาคำ
 24. อำเภอบ้านแฮด
 25. อำเภอโนนศิลา
 26. อำเภอเวียงเก่า


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


26.67%
จำนวนนักเรียน  17,772 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,393 7.84
เตี้ย  608 3.42
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,906 10.72
ผอม+เตี้ย  461 2.59
อ้วน+เตี้ย  371 2.09
ไม่มีภาวะ  13,033 ร้อยละ 73.33


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net