นิรมล เสมอหน้า
admin สพป.ขอนแก่น เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
207
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภอบ้านฝาง
 3. อำเภอพระยืน
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอชุมแพ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอน้ำพอง
 8. อำเภออุบลรัตน์
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอบ้านไผ่
 11. อำเภอเปือยน้อย
 12. อำเภอพล
 13. อำเภอแวงใหญ่
 14. อำเภอแวงน้อย
 15. อำเภอหนองสองห้อง
 16. อำเภอภูเวียง
 17. อำเภอมัญจาคีรี
 18. อำเภอชนบท
 19. อำเภอเขาสวนกวาง
 20. อำเภอภูผาม่าน
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 23. อำเภอหนองนาคำ
 24. อำเภอบ้านแฮด
 25. อำเภอโนนศิลา
 26. อำเภอเวียงเก่า


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


17.65%
จำนวนนักเรียน  680 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  37 5.44
เตี้ย  3 0.44
เริ่มอ้วน+อ้วน  56 8.24
ผอม+เตี้ย  17 2.50
อ้วน+เตี้ย  7 1.03
ไม่มีภาวะ  560 ร้อยละ 82.35


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
อุไรลักษณ์ จิตแสง
บ้านหนองผือกอบง
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 2
นฤมล เวียงวงษ์
ชุมชนโนนแสนสุข
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 3
เสาวภาวลัย แสงกล้า
บ้านป่างิ้วหนองฮี
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 4
วัลภา นาน้อย
บ้านสร้างเอี่ยน
เข้าระบบ 91 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net