อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
admin สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
173
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 2. อำเภอนามน
 3. อำเภอกมลาไสย
 4. อำเภอร่องคำ
 5. อำเภอกุฉินารายณ์
 6. อำเภอเขาวง
 7. อำเภอยางตลาด
 8. อำเภอห้วยเม็ก
 9. อำเภอสหัสขันธ์
 10. อำเภอคำม่วง
 11. อำเภอท่าคันโท
 12. อำเภอหนองกุงศรี
 13. อำเภอสมเด็จ
 14. อำเภอห้วยผึ้ง
 15. อำเภอสามชัย
 16. อำเภอนาคู
 17. อำเภอดอนจาน
 18. อำเภอฆ้องชัย


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 82.08%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


16.88%
จำนวนนักเรียน  4,248 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  207 4.87
เตี้ย  105 2.47
เริ่มอ้วน+อ้วน  261 6.14
ผอม+เตี้ย  73 1.72
อ้วน+เตี้ย  71 1.67
ไม่มีภาวะ  3,531 ร้อยละ 83.12


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
วัชราภรณ์ รักษ์มณี
สามชัยอุดมวิทย์
เข้าระบบ 186 ครั้ง
อันดับ 2
สุรัตน์ ภูชำนิ
ทุ่งศรีเมืองประชาวิท
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 3
อุทุมพร ขามชัย
นาจำปา
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 4
พวงเพชร นันททรัพย์
สะอาดสมศรีวิทยา
เข้าระบบ 138 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net