ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
admin สพป.กำแพงเพชร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
184
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
อัจฉรา พงษ์พรต
บ้านโพธิ์เอน
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 2
ฑาริกา สามล
บ้านวังน้ำพัฒนา
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 3
นิศานาถ ม่วงเกตุ
บ้านสามขา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 4
ลาวรรณ์ มานิตย์
บ้านโป่งแต้
เข้าระบบ 97 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net