admin สพป.กำแพงเพชร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
184
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


25.09%
จำนวนนักเรียน  19,977 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,198 6.00
เตี้ย  715 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,079 10.41
ผอม+เตี้ย  567 2.84
อ้วน+เตี้ย  454 2.27
ไม่มีภาวะ  14,964 ร้อยละ 74.91


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net