จุฑามาศ รามสูต
admin สพป.กำแพงเพชร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
204
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
นันทภัค อ่อนฉาย
บ้านวังโบสถ์
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 2
ภาณี มณีวงศ์
บ้านหนองตากล้า
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 3
ปวีณา ตั๋นตะนะ
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้า
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 4
นงค์น้อย ใจกองคำ
บ้านบางลาด
เข้าระบบ 96 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net