admin สพป.กำแพงเพชร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
203
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอไทรงาม
 3. อำเภอคลองลาน
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอคลองขลุง
 6. อำเภอพรานกระต่าย
 7. อำเภอลานกระบือ
 8. อำเภอทรายทองวัฒนา
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอบึงสามัคคี
 11. อำเภอโกสัมพีนคร


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.33%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


26.44%
จำนวนนักเรียน  26,278 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,700 6.47
เตี้ย  777 2.96
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,845 10.83
ผอม+เตี้ย  783 2.98
อ้วน+เตี้ย  842 3.20
ไม่มีภาวะ  19,331 ร้อยละ 73.56


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net