วิทวัส จงถาวรพาณิชย์
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
92
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 87.77%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 14.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์
บ้านน้ำคลุ้ง
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 2
วรรณี อยู่แก้ว
บ้านสระเตยพัฒนา
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 3
สุชีพ เอี่ยมละออง
บ้านเขาแหลม
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
ทองเลียน บุตรพรหม
บ้านพุพรหม
เข้าระบบ 99 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net