admin สพป.กาญจนบุรี เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
91
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 2. อำเภอไทรโยค
 3. อำเภอบ่อพลอย
 4. อำเภอศรีสวัสดิ์
 5. อำเภอท่ามะกา
 6. อำเภอท่าม่วง
 7. อำเภอทองผาภูมิ
 8. อำเภอสังขละบุรี
 9. อำเภอพนมทวน
 10. อำเภอเลาขวัญ
 11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 12. อำเภอหนองปรือ
 13. อำเภอห้วยกระเจา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.39%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 23.08%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


17.82%
จำนวนนักเรียน  6,909 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  345 4.99
เตี้ย  155 2.24
เริ่มอ้วน+อ้วน  577 8.35
ผอม+เตี้ย  76 1.10
อ้วน+เตี้ย  78 1.13
ไม่มีภาวะ  5,678 ร้อยละ 82.18


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net