เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre พิเชษฐ กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แอดมิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
เข้าระบบ 997 ครั้ง
5 Terre ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมิน สพป.จันทบุรี เขต 1
เข้าระบบ 961 ครั้ง
5 Terre เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
แอดมิน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เข้าระบบ 935 ครั้ง
5 Terre เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมิน สพป.เลย เขต 1
เข้าระบบ 928 ครั้ง
5 Terre ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
เข้าระบบ 818 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562

เข้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 ครั้ง
วิลาวัณย์ กองทอง
ปวีณา เทศอาเส็น
สมจิตต์ โสกัณทัต
วิมลรัตน์ ฐิตะฐาน
วิมลรัตน์ ฐิตะฐาน
จิราพร มีศรี
รุจิราภรณ์ หลาวทอง
เข้าใช้ผ่านเครื่องมือถือ 4 ครั้ง
จิราวรรณ อาจโยธา
กัญญาภัทร พรมโสภา
สุดารัตน์ นาคเม้า
มารศรี ศรีสมบัติ


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)

5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 890 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 700 ครั้ง
5 Terre บวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์
โรงเรียนบ้านสายโท 1
(สพป.บุรีรัมย์ เขต 2)
เข้าระบบ 637 ครั้ง
5 Terre สิเรียม ร่มพิมาย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
(สพป.นครราชสีมา เขต 7)
เข้าระบบ 636 ครั้ง


Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.