สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2561

ทำแบบสำรวจ  4,230
1.โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
 1.1 ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว 50,593,775
 1.2 ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว,โรงอาหาร) 120,539,854
 1.3 ปรับปรุงที่นั่งรับประทานอาหาร (โต๊ะ เก้าอี้) 36,753,186
 รวมงบประมาณที่ได้รับ 207,886,815

2. สถานประกอบการระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 549 12.98
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,681 87.02

3. สถานที่ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ เช่น มีโรงครัว โรงอาหารที่มีห้องครัว

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 335 7.92
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,895 92.08

4. สถานที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วน เช่น มีโรงอาหาร มีอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 351 8.30
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,879 91.70

5. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,236 76.50
 พอใช้ 824 19.48
 ต้องปรับปรุง 170 4.02

6. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ4230
 ดี 3,299 77.99
 พอใช้ 771 18.23
 ต้องปรับปรุง 160 3.78

7. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,432 81.13
 พอใช้ 702 16.60
 ต้องปรับปรุง 96 2.27