ลงทะเบียนแอดมินโรงเรียน
  จำนวนแอดมิน เขต + แอดมินโรงเรียน
  ดูข้อมูลทุพโภชนาการ 2562
  สถิติการเข้าระบบ
 
การจัดสรรงบประมาณ
 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 

ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง


Admin School Lunch Network

โฉมยุพิน หนองสี
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา

สัญญา พรหมผุย
โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ

5 Terre
ศรัณยา สอนไธสง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

5 Terre
ยุวดี คำวงค์
โรงเรียนบ้านสะแร

5 Terre
ปารณัท สุนันทา
โรงเรียนบ้านมูเซอ

อมรรัตน์ ประสาเนตร
โรงเรียนบ้านกุดหว้า

School Lunch Community News
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอ่าวมะม่วง
สพป.พังงา
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สพป.ระนอง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net